top of page

DECORATE SERVICE

      บริการตกแต่งร้านค้า ทุกประเภทโดยผู้เชี่ยวชาญ มีสถาปนิกคุมหน้างานดูแลการทำงานในทุกขั้นตอนลูกค้าสามารถประสานงานผ่านทางสถาปนิกคุมงานได้ตลอดการทำงาน ทีมงานอัพเดทความคืบหน้างานในทุกขั้นตอน

Work Process

*ระยะเวลาตกแต่งขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างาน

ให้ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของงานตกแต่งของคลินิก หากมีจุดบกพร่องให้ลูกค้าแจ้งทีมงานเพื่อแก้ไข

ส่งมอบงานเมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อย และชำระเงินค่าตกแต่งงวดสุดท้าย

ทีมตกแต่งจะดำเนินการทำงานตามเอกสารสัญญา เริ่มจากเตรียมงาน

ผลิต ติดตั้ง เก็บงาน โดยจะมีสถาปนิกควบคุมงาน ดูแลการทำงานในทุกขั้นตอนลูกค้าสามารถประสานงานผ่านทางสถาปนิกคุมงานได้ตลอดการทำงาน

ดำเนินการตกแต่ง

ทำสัญญา ชำระค่าตกแต่งงวดแรก

เพื่อเริ่มกระบวนการตกแต่ง รายละเอียดการชำระงวดงาน ระยะเวลาการทำงาน เงื่อนไขการทำงานต่าง ๆ จะอยู่ในเอกสารสัญญา ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในเอกสารสัญญาที่ทีม Decotate ส่งให้

ทำสัญญา

​ครอบคลุมบริการดังนี้

bottom of page